top of page

Altınel Otel 8. Kat Yarışma Projesi 1. Öneri
Ankara, 2023

Altınel Otel, Ankara’nın önemli meydanlardan biri olan Tandoğan Meydanı’nda brüt beton ve altın sarısı eloksal alüminyum cephesiyle döneminin öncü modernist yapılarından biri olarak öne çıkmaktadır. 1984 yılında Türkiye’nin ilk beş yıldızlı otellerinden biri olarak açılan otel ’in çatı terasında yüzme havuzu ve güneşlenme terası yer almaktaydı. Zaman içinde farklı işlevlerde işletilen ve kapalı bir mekân olarak 8. Kat olarak kullanılan alan bir süredir kapalı ve âtıl durumda kalmaktadır.  Bu bağlamda otel yönetimi, bu alanın yeniden işlevlendirilerek hayata kazandırılması ve tarihsel süreçte yüklendiği simgesel değeri canlandırmak amacıyla 8. katın mekânsal kalitesini yükseltecek bir davetli mimari yarışma düzenlenmesine karar vermiştir.


Altınel Hotel stands out as one of the pioneering modernist structures of its time with its raw concrete and golden anodized aluminum façade in Tandoğan Square, one of Ankara's prominent squares. Opened in 1984 as one of Turkey's first five-star hotels, the hotel had a swimming pool and sunbathing terrace on its rooftop. Over time, the area, which has been used for various functions and as a closed space on the 8th floor, has remained closed and idle for some time. In this context, the hotel management has decided to organize an invited architectural competition to elevate the spatial quality of the 8th floor by refunctionalizing it and revitalizing its symbolic value in historical context.

Yarışma otelin kentsel ve kültürel boyuttaki değerleri ile farkındalığın arttırılması, dışarıdan gelen misafirler için sosyal ortam sağlayan, çevrede yer alan otellerde var olan işlevler göz önünde bulundurularak kaliteli mekanların geliştirilmesini aynı zamanda otelin iç yapısı ve cephe bütünlüğüne katkı yapacak mimari elemanları içeren yaratıcı ve özgün fikirlerin ortaya çıkmasını amaçlamaktadır. Otel yönetimi, kullanım senaryosu ve fonksiyonlar konusunda yarışmacıyı serbest bırakmıştır.

The competition aims to increase awareness of the hotel's urban and cultural values, provide a social environment for external guests, consider existing functions in neighboring hotels to develop quality spaces, and generate creative and original ideas that contribute to the hotel's internal structure and façade integrity. The hotel management has left the usage scenarios and functions open to the competitors.

Yarışma konusu ele alınırken, işveren taleplerine ek olarak çözülmesi planlanan problemler şu şekilde tespit edilmiştir: 1-  Otelin zemin katında konumlanan kafenin, şehir merkezinde geniş  bahçesi ve sağladığı yüksek kaliteli ortama rağmen yeterince görünür ve bilinir olmadığı, bununla birlikte marka değerinin oluşturabilecek potansiyelinin artırılabileceği, 2- büyük özgünlükte bütünlüğü korunmuş modernist yakın dönem yapısına nasıl müdahale edilmesi gerektiği, 3- 8. katın yeniden işlevlendirilmesi ve faaliyete geçmesi ile oluşabilecek düşey sirkülasyon yükünün ne şekilde çözüleceği, 4- Çatı kısmında hali hazırda yer alan baz istasyonu anteni ve klima dış ünitelerinin yarattığı görüntü kirliliğidir.

Merkezi konumundan dolayı doğru müdahale sayesinde başlı başına görünürlüğü, getirilecek kamusal işlevin kolay ulaşılabilirliği, Anıtkabir ve Tandoğan meydanı ile ilişkisinin getirdiği anlamlar yapının potansiyelinin ortaya çıkartılmasında etkili olacağı öngörülmüştür.

In addition to the employer's requests, the following problems to be solved have been identified when considering the competition topic: 1- The café located on the ground floor of the hotel, despite its spacious garden and high-quality environment in the city center, is not sufficiently visible and known, although its potential to create brand value can be enhanced; 2- how to intervene in the modernist structure of recent times while preserving its great originality; 3- how to solve the vertical circulation load that may arise with the refunctionalization and activation of the 8th floor; 4- The visual pollution caused by the existing base station antenna and air conditioning external units on the roof.

 

Due to its central location, it is envisaged that correct intervention will enhance its visibility, the accessibility of the public function to be introduced, and the significance of its relationship with Anıtkabir and Tandoğan Square will contribute to revealing the potential of the structure.

3.jpg

Kullanım senaryosunun ve dolayısıyla ihtiyaç programının yarışmacıya bırakıldığı proje için; herkesin kullanımına açık, gün içinde farklı deneyimlere ev sahipliği yapan bir kamusal park ve bu parka ulaşımı otel ’den bağımsız hale getiren ve yapıya düşey sirkülasyon imkanı sağlayacak simgesel bir ek olarak kentsel heykel önerilmiştir. Gündüz ve gece ayrımı olmadan kullanımda sürekliliğin sağlandığı çatı katı, farklı deneyimler için kullanıcılara olanak sağlamaktadır. Gündüz kullanıcılar için kentle bütünleşen kentpark deneyimi sağlayan çatı katı, performans sanatlarının sergilediği merkez niteliğindedir. Gece olduğunda ise ışık oyunlarıyla dijital sanatlar ve club-bar kurgusuyla deneyimin devamlılığı sağlanmaktadır.

 
 
 
For the project, where the usage scenario and hence the need program are left to the competitor, a public park hosting different experiences throughout the day and a symbolic addition providing vertical circulation independent of the hotel and enabling access to the park have been proposed. The roof terrace ensures continuity of use without distinction between day and night, providing different experiences for users. During the day, the roof terrace provides a city park experience integrated with the urban environment, serving as a center for performing arts. At night, continuity of experience is ensured with light shows through digital arts and a club-bar concept.

Açık mekân kurgusunda önemli noktada olan kentpark, kullanıcıların kentle bütünleştiği, sosyal ve kültürel yönlerini geliştirebilecekleri niteliktedir. 7.kattaki büyük toplantı salonuna derinlik katan kubbenin iptali yarışmacı kararına bırakılmıştı. Fakat iptal edilmesi durumunda ana salonun önemli ölçüde değer kaybedeceği düşünülerek bu kubbe çatı katında tasarımın bir parçası haline getirilmiştir. Kubbe, üzerine yerleştirilen ledler sayesinde dijital sanatların sergilendiği ekran görevini üstlenmektedir. Kubbe çevresinde gelişen performans sanatları için oluşturulan gridal düzende platformların düzensiz yükseklikleri amfi oluşumunu güçlendirmiştir. Âtıl anten görüntüsü ve dış ünitelerinin yarattığı görüntü kirliğinin ortadan kaldırılması ve dijital sanatlara imkân sağlayan yüzeylerin oluşturulması için etrafı parametrik örtü tasarlanmıştır. Kullanıcıların Anıtkabir ilişkisini güçlendirmek ve manzara etkisini sağlayacak konumda bakı terası konumlanmıştır. Park farklı yüksekliklerdeki peyzaj ögeleriyle desteklenmiştir.

Yapının cephesine eklemlenen heykel çatıda düzenlenen park için bağımsız girişi sağladığı gibi, kent ölçeğinde bir obje yaratılması hedeflenmiştir.

Öneri projemiz, Jüri değerlendirmesi sonucunda kısa listeye kalmıştır. Juri değerlendirmelerini içeren notlar ışğında önerinin yeniden kurgulanarak ikinci bir öneri hazırlanması talep edilmiştir. Hazırlanan ikinci öneri proje, “Altınel Otel 8. Kat Yarışma Projesi 2. Öneri” proje incelenebilir.

 
 
 

The urban park, which is important in the open space design, is characterized by its qualities that allow users to integrate with the city and develop its social and cultural aspects. The cancellation of the dome that adds depth to the large meeting hall on the 7th floor was left to the competitor's decision. However, if canceled, it is integrated into the roof terrace design as part of the project. The dome serves as a surface for displaying digital arts thanks to the LEDs placed on it. The irregular heights of the platforms in the grid arrangement created around the dome strengthen the amphitheater formation for the performance arts developed around it. Parametric covers have been designed around to eliminate the visual pollution caused by the inactive antenna and external units and to create surfaces for digital arts. A viewing terrace has been positioned to strengthen the users' connection to Anıtkabir and to provide a panoramic effect. The park is supported by landscape elements at different heights.

 

The sculpture integrated into the facade of the building provides independent access to the park organized on the roof and aims to create an object at the urban scale.

 

Our proposal has been shortlisted based on the jury evaluations. Following the notes of the jury evaluations, it has been requested to reconfigure the proposal to prepare a second proposal. The prepared second proposal project, "Altınel Hotel 8th Floor Competition Project 2nd Proposal " can be reviewed.

Proje künye

 

Mimari tasarım: R. Güneş Gökçek

Mimari ofis: rggA 

Proje ekibi: Mehmet Özen ,Osman Erdoğan

İş veren: Altınel Otel

Proje tarihi: 2023

İnşaat alanı: 1.250 m2

Statik projesi: Adnan Tanfener

Model: Mehmet Özen

Project fact

 

Architectural design: R. Güneş Gökçek

Architectural office: rggA

Project team: Mehmet Özen , Osman Erdoğan

Employer: Altınel Hotel

Project date: 2023

Construction area: 1.250 m2

Static project: Adnan Tanfener

Model: Mehmet Özen

Project Gallery

bottom of page