top of page
Ekran görüntüsü 2023-12-13 164009.png

Ankara Control Center
Ankara / Turkey, 2018

Office Gradient is located on Dumlupınar Boulevard, which is defined as Eskisehir Road of Ankara. Dumlupınar Boulevard, which starts from Kızılay and connects Eskişehir Road to the city center, has been transformed into a commercial axis in which commercial blocks have been rapidly dominated in recent years. While other Ministry blocks remain relatively dominant on the southern side of the Boulevard, the increasing number of shopping centers on the north side competing with each other and the potential of their urban dynamism they have created have brought along different needs or suggestions. The transformation of this main Boulevard into a commercial axis and the  increase of density on the north side can be read in two ways on the level of urban politics: firstly, the position and the perceptibility of the structures showcased here reveal themselves in the easiest way. Secondly, even if they are interpreted in the form of a modest architecture, the fact is that whether they will form a coherent or inconsistent "context" between themselves and feed each other or not.

 

 


Ofis Gradyan Ankara’nın Eskişehir Yolu olarak tariflenen Dumlupınar Bulvarı üzerinde konumlanır. Kent merkezini Kızılay’dan başlayıp Eskişehire bağlayan Dumlupınar Bulvarının son yıllarda ivedilikle yoğunlaşan ticari blokların hakim olduğu ticari bir aksa dönüştüğü görülür. Bulvarın Güney tarafında diğer Bakanlık yapıları göreceli olarak hakimiyetini sürdürürken, Kuzey tarafında sayısı giderek artan alışveriş merkezlerinin birbirleriyle rekabeti ve oluşturdukları potansiyel kentsel dinamizm farklı ihtiyaçlar ya da önerileri de beraberinde getirmiştir. Bu ana Bulvar’ın giderek ticari bir aksa dönüşmesi ve yoğunluğun Kuzey tarafında artması hızlı geliştirme kentsel politikaları düzleminde iki şekilde okunabilir: birincisi, konumları ve algılanabilirlikleri itibariyle burada sıralanan yapıların kendini en kolay biçimde açığa vurması, ikincisi ise, her ne kadar mütevazi bir mimarlık biçimiyle yorumlansalar bile kendi aralarında tutarlı ya da tutarsız bir “bağlam” oluşturup birbirini besleyecekleri gerçeğidir.

Ekran görüntüsü 2023-12-13 164025.png

The Office Gradient structure is proposed to meet certain requirements at its own reasonable scale, which does not need to show itself dominantly, as opposed to the ones listed above. The Office Gradient, proposed as an office structure beyond the standard norms, focuses on the sustainable nature of the working space with its own passive conditioning methods, taking into account the efficiency of working conditions in today's office spaces. The office structure, which has a total of 11 storeys, has an independent reference with the surrounding buildings by breaking off its height connection. In this regard, the whole effect of the mass is eliminated as much as possible with a secondary transparent wall which is proposed. The mass is directly related to the main Boulevard on the ground floor and is also applied to the general mass, which is created in the facade shell by pulling back the large resting main block recommended on the first floor. Thus, the structure, recessed as far as possible from the main Boulevard, does not have its own effort to demonstrate itself, but as it rises, it creates an effect that is perhaps disappearing. This transparent shell, which moves independently of the plan scheme, is read only in horizontal strips that can only be perceived in detail and move on its own. In this structure, the perception of the height end effect is based on three basic design principles; firstly, the outer wall is enriched with horizontal strips moving on its own – regardless of inner divisions. Secondly, the grading effect of the distribution of transparent and colorless glazings having different permeability values. Thirdly, the effacing of the building's finish sense with the concealing of facade elevator and other technical areas hidden in the duplex floor.

Ofis Gradyan yapısı, yukarıda sıralananların aksine kendini baskın bir biçimde göstermeye ihtiyaç duymayan ve belirli gereksinimleri kendi makul ölçeğiyle karşılamak üzere önerilmiştir. Standartların ötesinde bir ofis yapısı olarak önerilen Ofis Gradyan, günümüz ofis mekanlarındaki çalışma koşullarının verimliliğini göz önüne alarak, kendi pasif iklimlendirme yöntemleriyle mekanın sürdürülebilir doğasına odaklanmıştır. Toplamda 11 kat’a ulaşan ofis yapısı, çevresindeki yapılardan bağımsız bir referansla bu yapılarla kat yüksekliği irtibatını koparmış, önerilen ikincil bir şeffaf cidarla genel kütle etkisi olabildiğince yok edilmiştir. Kütle, zemin katta ana Bulvarla ilişkisini direk olarak kurmakta ve 1.katta önerilen büyük dinlenme terası ana blok’un geriye çekilmesiyle cephe kabuğunda yaratılan derecenlendirme etkisi genel kütlede de uygulanmaktadır. Böylece yapı, ana bulvardan olabildiğince uzaklaştırılarak kendi gösterme çabası içinde olmadan yükseldikçe şeffaflaşan belki de yok olan bir etki yaratır. Plan şemasından bağımsız hareket eden bu şeffaf kabuk, sadece detaylarda algılanabilen ve kendi başına hareket edebilen yatay kayıtlarla okunur. Bu yapının, yükseklik bitiş etkisinin algılanmaması üç temel tasarım prensibiyle sağlanmaktadır; birincisi, dış cidarın, içerdeki kat bölünmelerinden bağımsız olarak, kendi başına hareket eden yatay kayıtlarla zenginleştirilmesi, ikincisi, farklı geçirgenlik değerine sahip şeffaf ve renksiz camların dağılımının oluşturduğu derecenlendirme etkisi, üçüncüsü ise, cephe asansörü ve diğer teknik alanların dubleks kat içinde gizlenmesiyle binanın bitiş algısının yok edilmesi.

The facade system, which acts as a tulle effect in the air, is also designed as a double-walled balcony area in South, West and East facades. While the use of the ground floor is fully utilized as an exhibition hall, all other floors are designed as flexible office units up to 10th floor and 10th and 11th floor as duplex office units. The parking lot and technical areas, serving the whole office, were solved by distributing it to 4 basement floors. Office units on the eastern front make their own internal balconies with a diagonal cut plan that can be read through the secondary walls, and give their façade to the main Boulevard. This distinctively-designed outer shell, beyond the distinctive visual that it creates, also forms its passive climate indoors and benefits from the natural daylight as best as possible. The plan scheme suggested in the interior is designed as flexible areas that can be arranged according to different needs. The only movement that represents the presence of mass is the glass fringe that surrounds the building and can move like the "skirt" on the ground floor, which directs to the South and Eskişehir Road in the side roads. This moving wall, which also shows here the modest architectural language formed along the general mass, protects the integrity of the structure and the architectural language, but is differentiated with the new movement system proposed at the front. Contrary to the strategies and similar inviting attitudes that Office Gradient has followed by other buildings on the same Boulevard, the building does not take the main entrance from the main avenue; the building entrance, which is not perceived as early as possible, has been solved on the front facing the green area on the South façade. The Office Gradient aims to be a new interface at city level in the most important axis of Ankara, with its conceptual and functional sustainability of working spaces, variability towards future uses and problematization of its own climate methods through a relative "exhibition" concept.

Havada bir tül etkisiyle hareket eden cephe sistemi, aynı zamanda Güney, Batı ve Doğu cepheli balkon alanları çift cidarlı olarak tasarlanmıştır. Zemin katın kullanımı tamamiyle sergi salonu olarak işlevlendirilirken, diğer tüm katlar 10.kata kadar esnek planlı ofis birimleri, 10 ve 11.katlar ise dubleks ofis birimleri olarak tasarlanmıştır. Ofise hizmet eden otopark ve servis alanları 4 bodrum kat’a dağıtılarak çözümlenmiştir. Doğu cephesindeki ofis birimleri ikincil cidar içinden okunabilen diagonal kesilmiş bir planla kendi iç balkonlarını oluşturmakta, ve ana bulvara doğru cephe vermektedir. Oluşturduğu ayırt edici görsellikten ziyade, özel olarak tasarlanan bu dış kabuk, aynı zamanda iç mekanlarda kendi pasif iklimlendirmesini oluşturmakta ve doğal gün ışığından olabildiğince en üst düzeyde yararlanmaktadır. İç mekanlarda önerilen plan şeması farklı ihtiyaçlara göre kurgulanabilen esnek alanlar olarak tasarlanmıştır. Kütlenin varlığını temsilen oluşturduğu tek hareket, yan yol cephelerde Güneye ve Eskişehir Yolu’na yönelen zemin katta “etek” gibi binayı saran ve hareket edebilen cam saçaktır. Genel kütle boyunca oluşturduğu mütevazi dili burada da gösteren bu hareketli cidar, yapının bütünlüğünü ve mimari dilini korumakta ancak cephede önerdiği yeni hareket sistemi ile farklılaşmaktadır. Ofis Gradyan’ın aynı bulvar üzerinde sıralanan diğer yapıların izlediği stratejilerin ve benzer davetkar tutumların aksine, yapı girişini ana cephesini verdiği ana bulvardan almaz, olabildiğince ilk görüşte algılanmayan bina girişi Güney cephesindeki yeşil alana bakan cephede çözümlenmiştir. Ofis Gradyan yapısı, çalışma mekanlarının kavramsal ve fonksiyonel olarak sürdürülebilirliği, gelecek kullanımlara yönelik değişkenliği ve kendi iklimlendirme yöntemlerini göreceli “teşhir” kavramı üzerinden sorunsallaştırmasıyla, Ankara’nın en önemli aksında kent seviyesinde yeni bir arayüz olmayı hedeflemiştir. 

Proje künye:

 

Proje adı: Ofis Gradyan

Mimar: rggA Mimarlık

Tasarım ekibi: R.Güneş Gökçek, Ahmet Çağlar, Ozan Burak Güzey

Yer: Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı), Ankara

İş veren: Gizli

Program: Ofisler, showroom, kapalı otopark, teknik hacimler

Bina kat sıyısı: 11 (4 Bodrum kat, zemin kat, 11 kat ofisler)

Arsa alanı: 5,000m2

Toplam inşaat alanı: 24,735,25 m2

Yükseklik: 48,5m

Proje yılı: 2017

Project facts:

Project name: Office Gradient

Architect: rgg Architects

Client: Undisclosed

Design team: R.Güneş Gökçek, Ahmet Çağlar, Ozan Burak Güzey

Location: Eskişehir Road (Dumlupınar Boulevard), Ankara, Turkey

Program: Offices, showroom, parking garage, technical areas

Floor level: 11 (4 basement floor, ground floor, 11-storey offices)

Plot area: 5,000m2

Total construction area 24,735,25 m2

Height: 48,5m

Project design year: 2017

Project Gallery

bottom of page