top of page
Ekran görüntüsü 2023-12-13 121804.png

Skygardens Incek
Ankara / Turkey, 2017

Skygardens Incek was proposed as a mixed-use project in Incek area, the satellite city of Ankara. The Skygardens Incek is designed as a strong project that reverses the high density decisions shown in the zoning plan and physically expands the boundaries of residential uses and also assimilates the concerns of the local scale in the area. Although the project is being read like “a mega-scale housing project” by its own style and language, when it is separated into fragmented scales, it re-creates the "neighborhood" relations and the hierarchical plan decisions that form the concepts of "neighborhood". The project site is located on the North-South axis of Incek, the heart of the region. When viewed from an upper scale, it is seen that the project plot gives its facade perpendicularly to Incek Boulevard from the east direction and intersects with Yavuz Sultan Selim Boulevard and connects to Eskişehir Road which is the central axis of Ankara. For this reason, the parcel is, in fact, strategically connected to the city center with the shortest access route. 
Skygardens İncek Ankara’nın uydu kenti olan İncek bölgesinde karma kullanım yapısı olarak önerildi. Skygardens İncek projesi imar planında verilen yüksek yoğunluk kararlarını tersyüz eden ve konut kullanımlarının sınırlarını fiziksel olarak da genişleten ve yerel ölçekteki kaygıları da özümseyen bir proje olarak tasarlanmaktadır. Proje üslubu itibariyle mega-ölçekli bir konut projesi gibi okunsa da, parçalı ölçeklere ayrıldığında “komşuluk” ilişkilerini ve “mahalle” kavramlarını oluşturduğu hiyerarşik plan kararlarıyla yeniden kurgulamaktadır. Proje arazisi bölgenin kalbi sayılacak İncek’in Kuzey-Güney aksında  konumlanıyor. Bir üst ölçekten bakıldığında parselin Doğu yönünden gelen İncek Bulvarın’a dikey olarak cephe verdiği ve Yavuz Sultan Selim Bulvarı ile kesişerek Ankara’nın merkezi aksı olan Eskişehir Yolu’na bağlandığı görülüyor. Bu nedenle arazi aslında stratejik olarak şehir merkezine en kısa ulaşım aksıyla bağlanıyor. 

Ekran görüntüsü 2023-12-13 122350.png

Skygardens Incek basically consists of three main programs: commercial, residential and office units. The surrounding building blocks are surrounded by villa parcels, which are roughly 500 square meters and limited in height by 6.5 meters. The strongest design principle at the center of the project is that the location of the Incek in city’s memory is modest and seen an alternative escape area for the city, but with density that suddenly reaches 100 in the region, it points to how it is managed and reconstructed for this project area. Skygardens Incek, which is not recommended as a conventional mixed-use project, is constructing its own density by distributing hierarchical levels and physically opening itself up to the surrounding parcels, avoiding any environmental wall in the project plot. Thus, the walkable city feature continues by touching the surrounding parcels. This situation, which is not directly observed in other large-scale mixed-use residential projects, is observed as a good example of how the project has created its own safety strategy with its own autonomy.

 

 

Skygardens İncek temelde üç ana programdan oluşuyor: ticaret, konut ve ofis birimleri. Çevre adalardaki yapı blokları ise kabaca 500 metre karelik ve yükseklikleri 6,5 metre ile sınırlı villa parselleri ile çevreleniyor. Proje’nin merkezindeki en güçlü tasarım prensibi, İnceğin kent hafızasındaki yeri mütevazi ve kentte alternatif bir kaçış alanı olarak yer etmişken, bölgede aniden 100’e katlanan yoğunluğun bu proje alanı için nasıl yönetildiğine ve yeniden kurgulandığına işaret ediyor. Alışılagelmiş bir karma kullanım yapısı olarak önerilmeyen Skygardens İncek, kendi yoğunluğunu hiyerarşik düzende dağıtarak kurguluyor ve alanda herhangi bir çevre duvarı önermeyerek fiziksel olarak kendini çevre parsellere olabildiğince açıyor. Böylece, yürünebilir şehir özelliği çevre parsellere de temas ederek devam ediyor. Diğer büyük ölçekli karma kullanımlı konut yapılarında doğrudan görülmeyen bu durum, projenin kendi güvenlik stratejisini kendi özerkliğiyle nasıl oluşturduğunun iyi bir örneği olarak gözlemlenmektedir.

The physical structure of the project also supports this phenomenon, suggesting a diagrid carrier system which allows flexible uses.The diagrid system, which is predominantly seen on all façades, does not require an additional column internally due to its structural strength. For this reason, this special structural system also allows for the diversity and flexible use of the interior spaces in the future. Generally, the diagrid structural system, which is seen in high-rise office blocks, libraries and commercial towers in the world, has been proposed for the first time in a housing project in Turkey.  Yapının konstrüktif strüktürü de bu olguyu desteklemekte, esnek kullanımlara izin veren diagrid taşıyıcı sistem önerilmektedir. Tüm cephelerde baskın bir biçimde görülen diagrid taşıyıcı sistem kendi yapısal dayanıklılığı gereği iç mekanlarda ek bir kolon sistemine ihtiyaç duymamaktadır. Bu nedenle, bu özel yapı strüktürü projenin gelecekteki iç mekanlardaki çeşitlilik ve esnek kullanımlarına da olanak verir. Genellikle dünyada yüksek ofis blokları, kütüphaneler ve ticari kule tasarımlarında kullanılan diagrid taşıyıcı sistem ilk kez Türkiye’de bir konut projesinde önerilmiştir. 

Ekran görüntüsü 2023-12-13 122943.png

Proje künye

 

Proje ismi: Skygardens İncek

Yer: İncek, Ankara, Türkiye

Tarih: 2017

İş veren: Özkar İnşaat

Program: (karma kullanım) ticaret, konut, ofis

Mimar: rggA Mimarlık

Tasarım ekibi: R. Güneş Gökçek, Dr. Gökhan Tunç, Derya Ateşal, Ahmet Çağlar, Mustafa Taşdemir, Yasin Kurmuş, Emine Uçar, Çağrı Bıçak

Tasarım danışmanı: Alex Anmahian/Anmahian Winton Architects (AW)

Proje maket: Jihat Bozarslan, Baver Bahoz Bozarslan, Özel Çakılkaya

Post prodüksiyon: Ozan Güney

Tasarım öneri tarihi: 2017

İnşaat başlama tarihi: Belirtilmedi

Öngörülen inşaat bitirme tarihi: 2019

Arsa alanı: 128167,09 m2

Toplam inşaat alanı: 728,308 m2

Toplam ticaret alanı: 37,970 m2

Toplam konut birimi: 2446

Project facts

 

Project name: Skygardens İncek

Location: İncek, Ankara, Türkiye

Date: 2017

Client: Özkar İnşaat

Program: (mixed-use) retail units, housing, office

Architect: rgg Architects

Design team: R. Güneş Gökçek, Dr. Gökhan Tunç, Derya Ateşal, Ahmet Çağlar, Mustafa Taşdemir, Yasin Kurmuş, Emine Uçar, Çağrı Bıçak

Design consultant: Alex Anmahian/Anmahian Winton Architects (AW)

Project model: Jihat Bozarslan, Baver Bahoz Bozarslan, Özel Çakılkaya

Post production: Ozan Güney

Design date: 2017

Start of construction: Not specified

Expected construction completion date: 2019

Plot area: 128167,09 m2

Total construction area: 728,308 m2

Total retail construction area: 37,970 m2

Total housing units: 2446

Project Gallery

bottom of page