top of page

Karatekin University Masterplan, Çankırı / Turkey, 2010

fakulte avlulari
giris meydani 3
00kapak_giris meydani 1
giris meydani 2
perspektif
plan

Karatekin Üniversitesi Masterplanı, Çankırı

 

Boşluğun Tasarımı

Üniversitesi yerleşkesinde yapılar temel olarak tanımlı boşluklar oluşturmak için bir araya gelmiş elemanlar olarak ele alınmıştır. Boşluğu tasarlamanın en basit yolu mevcut durumu (boşluk/yokluk) tersine çevirmek yani tam bir doluluk düşünmektir. Bu doluluk içinde kurgulanan ilk boşluk ana yaya aksıdır. Tüm dolaşımın omurgasını oluşturan bu aks, doluluğu ortak alanlar ve fakülte alanları olarak sağlı sollu ikiye bölmektedir. Rektörlük meydanı ile başlayan ve kültür merkezi meydanı ile sonlanan bu ana yaya aksına dik olarak oluşan ikincil boşluklar (sokaklar) ortak alanlar tarafında kütüphane, yemekhane gibi işlevlerin yer aldığı yapı gruplarını oluştururken fakülteler tarafında fen bilimleri fakültesi, sosyal bilimler fakültesi, mühendislik fakültesi gibi fakülte guruplarını oluşturur. Sokakların tanımladığı doluluklar içlerinde boşluklar yaratılarak avlular aynı zamanda kütleler oluşturulmuştur.

Tüm bunların sonucunda ana yaya aksı, ikincil yaya aksı, avlu gibi farklı niteliklerde ve farklı fonksiyonlarda kentsel yaşam alanları oluşturulması hedeflenmiştir. Özellikle ikincil yaya aksları ve avlular farklı malzeme ve karakterlerde tasarlanarak kullanıcıların aidiyet duygusunun oluşmasına yardımcı olunmaya çalışılmıştır.

Büyümeye İmkan veren İskelet Sistemi

Master plan çalışmasında üniversite yönetiminin ön gördüğü önümüzdeki 20 yılı içine alan bir etap planlaması değil aynı zamanda kapasite artışını da ön gören büyüyebilir bir şema oluşturulması hedeflenmiştir. Böylece zaman içinde yapılacak eklemelerin aynı plan bütünü içinde çözümlenebilmesi sağlanacaktır.

 

Proje künye

Masterplan: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: YPM

Proje ekibi: Evrim Özlem Kale, Gizem Deniz Güneri, Umre Erkinay, Bora Yıldırım, Meryem Üstünel, Birkan Sevinç, Erkan Erdoğan, Altuğ Gönencen

Proje tamamlanma tarihi: 2010

Altyapı: Zafer Elibol

Arsa alanı: 800.000m2

Karatekin University Masterplan, Çankırı

Design of the Void

The buildings in the Çankırı Karatekin University Campus are mainly considered as elements that randomly come together to form defined voids. The best way to design the voids is to change the current situation (voids/solids) to opposite, in other words thinking the solids. The main pedestrian axis is the first void to design within these solids. This axis forms the spine of the whole circulation system and divides the solids into two on both sides as public areas and faculty areas. The secondary voids (streets) are organized perpendicular to the main axis, which starts from rectorate square to cultural center and forms not only the building group such as library, cafeteria on the public areas but also faculty groups such as; science faculty, social sciences faculty and engineering faculty on the faculty areas. Voids are created such as; courtyards and masses within the solids that are defined by streets.

To conclude, main aim is to design urban areas such as main pedestrian axis, secondary axis and courtyards that have different characteristics and different functions. Especially the secondary pedestrian axes are designed with different materials and characteristics to help users to have a sense of belonging.

Skeleton System that enables Extension

The main design objective is to create an extended schema including not only the stage plan of coming 20 years but also envisaged increase in the capacity according to the University administration specifies in the master plan,. Thus, additions in the future will be solved within the same plan unity of the whole project.

Project facts

 

Masterplan: R.Güneş Gökçek

Architectural office: YPM

Project team: Evrim Özlem Kale, Gizem Deniz Güneri, Umre Erkinay, Bora Yıldırım, Meryem Üstünel, Birkan Sevinç, Erkan Erdoğan, Altuğ Gönencen

Project completion date: 2010

Infrastructure: Zafer Elibol

Land area: 800.000m2

bottom of page