top of page

Ayvalı Marketplace, Ankara / Turkey, 2017

CAM _View06
CAM _View01
CAM _View03_kapali
CAM _View0f4
CAM _View02
CAM _View03
CAM _View05

.

Ayvalı Pazar Yeri, Ankara

 

Ayvali Pazar Yeri projesi Ankara’nın Keçiören semtinde yer almaktadır. Proje, alışılagelmiş bir “pazar yeri” kavramının ötesinde önerdiği farklı fonksiyonlarla alanı yedi gün yirmidört saat kullanılır hale getirmeyi öngörmektedir.

 

Mevcut durum analizlerinde, genelde pazar yerlerinin kurulduğu günler dışında kent hayatına yeterince katkısının olmadığı ve verimli olarak kullanılmayan alanlar olduğu gözlemlendi. Hiç kuşkusuz, bu projenin temel tasarım prensibi, yerel, ekonomik ve sosyal değerler çerçevesinde Türkiye’de ve dünyada tarihler boyunca uygulanan ve 21.yy’da geleneksel bir “pazar yeri” kavramı farklılaşabilir mi sorusunu da irdelemek üzerine kuruldu. Bu anlamda, rggA Mimarlık’ın genel tasarım kararı basmakalıp bir “pazar yeri” tipolojisi yerine, önerilen esnek, strüktürel yaklaşım ve farklı fonksiyonlarla tanımlı-tanımsız kavramları arasında gidip gelen kentsel bir arayüz oluşturmayı hedefledi.

 

Mevcutta alanın üzerini örten uzay kafes sistem ile inşa edilmiş çatı örtüsünün, kendi gündelik programı için mekan tariflemekten uzak olduğu gibi, pazar yerinin orta kısımlarında ışıksız mekanlar yarattığı görüldü. Pazar alanları aslında çok büyük açıklıklar gerektirmese de, genelde sıklıkla görmeye alıştığımız uzay kafes örtü bir mekan yaratmak yerine, tanımsız korunaklı bir alan yaratıyor. Ancak, bu proje, bu veriyi kentsel ölçekte kıran ve kentlinin farklı kullanımlarına göre yeri geldiğinde kendini dönüştürülebilecek farklı bir tutum izliyor. Ayvalı Pazar Yeri, önerdiği gündelik alışveriş programının dışında spor sahaları, gezinti yolları ve hatta yer yer bitkisel peyzaj alanıyla adeta kent yaşamının bir parçası haline geliyor. Önerilen dükkanlar ve çok amaçlı salon ise yapının yol cephesinde geçirgen bir şekilde tasarlanıyor. Bu iki fonksiyon adeta parkın sınırını çiziyor. Üst kotta ise çok amaçlı salon ve derslikler öneriliyor. Genel yapı iki cephe’den yol almadığı için, komşu parkın sıradan bir uzantısı gibi kente eklemlenebiliyor. Bu pazar yerinin en güçlü özelliği ise esnek strüktürel dili üzerinden kurulması ve diğer alt fonksiyonlara serbest bir düzende izin vermesi. Genel kurgu ise, tanımsız ve kullanılmadığında içine girilmeyecek bir alan yerine bir mekan oluşturma kaygısına dayanıyor. Alan’ın genel strüktürü her iki yönde gridal düzende ince ve farklı kotlarla yerleştirilen kolon akslarıyla bölünüyor. Bu gridal düzen içindeki bazı kolonların silinmesi ise bir anda daha tanımlı alt mekanlara da izin veriyor. Bu prensip, aynı zamanda belirli sirkülasyon akslarını da kendiliğinden ortaya çıkmasını sağlıyor. Böylece belirlenen her alt mekan kendi program elemanlarını da tariflemeye başlıyor. Buradaki genel kurgu, diğer alt fonksiyonlar serbest bir şekilde pazar kurulumunu etkilemeyecek bir şekilde tasarlanıyor. Üst örtü’nün farklı kotlarda tasarlanması ise parçalanmış alt mekanların tanımlama etkisini güçlendiriliyor.

 

Proje künye:

 

Proje adı: Ayvalı Pazar Yeri

Yeri: Ayvalı, Keçiören, Ankara

Program: Pazar alanı, dükkanlar, çok amaçlı toplantı salonu, spor sahaları, gezinti yolları, derslikler

Arsa alanı: 5,534.89 m2

Toplam inşaat alanı: 4,736 m2

İş veren: Keçiören Belediyesi

Tasarım başlangıç yılı: 2017

Tasarım bitiş yılı: 2017

.

Ayvalı Marketplace, Ankara

 

The Ayvalı Market Place project is located in the Keçiören district of Ankara. The project aims to make the marketplace usable for 24-hours hours a day, with the different functions it offers beyond the usual "marketplace" concept.

 

In the analysis of the present situation, it was observed that all market places didn’t contribute enough to the city life and that they were not used efficiently, except during the days when the market places were generally established. Undoubtedly, the fundamental design principle of this project is set to examine the question how the traditional concept of a “marketplace”, applied throughout the history in the world, can be differentiated in the 21st Century within the framework of local, economic and social value in Turkey. In this sense, the overall design decision of rggA Architects aimed at creating a urban interface between the defined and undefined concepts with different functions, rather than a stereotypical "marketplace" typology.

 

It was seen that the roof covering constructed by the space frame system covering the site area created dark spaces in the middle parts of the market place, as it is far from describing the space for its daily program. Although market spaces do not really require very large openings, they create an undefined sheltered space instead of creating a space frame system, which we are often accustomed to see. However, this project follows a different attitude that can transform itself when it differentiates on urban scale and is rearranged according to the different uses of the city. Ayvalı Marketplace, apart from the daily shopping program it proposes, becomes a part of urban life with sports fields, promenades and even vegetable landscape. Proposed shops and multipurpose halls are designed in a pervious way on the road side. These two functions draw the boundaries of the park. On upper level, multipurpose halls and classrooms are designed. Since the general structure does not have road from two facades, it can be added to the city like an ordinary extension of the neighboring park. The most powerful feature of this marketplace is to build on flexible structural language and allow other sub-functions to be freely settled. The general fiction is based on the concern of creating an urban space instead of an undefined and unused space. The general structure of the area is divided in both directions by the column axes which are placed on the gridal plane with thin and different levels. The removal of some columns in this gridal layout allows for further subdivisions. This principle also allows certain circulation axes to appear automatically. Thus, every sub-space starts to define its own program elements. The general fiction here is designed in such a way that the other sub-functions do not affect the market setup freely. The design of the upper structural cover at different elevations strengthens the effect of defining the subdivided spaces.

 

Project facts:

 

Project name: Ayvalı Marketplace

Location: Ayvalı, Keçiören, Ankara

Program: Market area, shops, multipurpose meeting room, sports fields, promenades, classrooms

Plot area: 5,534.89 m2

Total construction area: 4,736 m2

Client: Keçiören Municipality

Design year: 2017

Design completion year: 2017

bottom of page