top of page

Philosophy & Methodology

4ff.png

Philosophy

We see architecture as a problem that must be resolved in terms of very complex factors, and a kind of cultural expression, far from creating a functional, aesthetic and a solid structure. 

Felsefe

Mimarlığı işlevsel, estetik ve sağlam bir yapı yapmanın ötesinde, çok karmaşık etkenler içinde çözümlenmesi gereken bir problem ve bir tür kültür ifadesi olarak görüyoruz.

We begin our project processes by identifying the right questions. We are in pursuit of a good architecture with answers we search for these questions, and sometimes even with interrogations left as problematic. Throughout this journey, we put excessive emphasis on such concepts as context, functionality, simplicity, innovation, sustainability, and ecology.

Proje süreçlerimize doğru soruların belirlenmesi ile başlıyoruz.  Bu sorulara aradığımız cevaplarla ve hatta bazen sorunsal olarak bırakılan sorgulamalar ile beraber iyi bir mimarlığın peşinden koşuyoruz. Bu yolculukta bağlam, işlevsellik, basitlik, yenilik, sürdürülebilirlik ve ekoloji gibi kavramlar üzerinde ciddiyetle duruyoruz.

egdszv.png
sfg.png

Methodology
Collaboratıon

We compare the design processes to rubick cubes. Investor (client), operator, user, engineering requirements, architectural concerns, local and international norms that you must follow represent a face of the cube. The problem is solved by all colors collecting to one side. Our duty, as architects, is to most properly analyze requirements in contradiction to one another at times, and provide the technical support needed for successful implementation of the projects.

Methodology
Collaboratıon

Tasarım süreçlerini rubick küplere benzetiyoruz. Yatırımcı (işveren), işletmeci, kullanıcı, mühendislik gereklilikleri, mimari kaygılar, uymanız gereken yerel ve uluslararası normlar küpün birer yüzünü simgeliyor. Tüm renklerin bir tarafa toplanması ile de problem çözülmüş oluyor. Mimar olarak bu noktada görevimiz zaman zaman bir biriyle çelişen gerekleri en uygun şekliyle çözümlemek ve başarıyla hayata geçirilmesi için gerekli teknik desteği vermektir.

Producing proper organization and cooperation has great contribution in the success of the project. Therefore, we integrate the employer, end users, consultants, engineers, contractors, suppliers and manufacturers, into the design process. We obtain the right information from the right people and evaluate them from an upper scale, and reflect them into the design.

Doğru bir organizasyonun ve iş birliğinin üretilmesinin projenin başarılı olmasında katkısı büyüktür. Bu yüzden tasarım sürecine işvereni, son kullanıcıyı, danışmanları, mühendisleri, müteahhitleri, tedarikçi ve üreticileri de katıyoruz. Doğru kişilerden doğru bilgileri alarak ve bir üst ölçekten bunları değerlendirerek tasarıma yansıtıyoruz

bottom of page