top of page
Ekran görüntüsü 2023-11-20 152114.png

ThermaCity Residences
Afyonkarahisar, Turkey, 2018

ThermaCity Residences are designed as Afyon's first large-scale and multi-use residential project located on the ridge of Demirçevre village of Afyon. ThermaCity Residences, taking to the center of the sustainability of Afyon's historical, cultural and local economic values, will be the first large-scale project of the region that contributes to the local values of the region with its proposed rich indoor and outdoor uses, the use of "thermal water" in social facilities and public spaces of different qualities. ThermaCity Konutları Afyon’un Demirçevre Köyü sırtlarında yer alan Afyon’un ilk büyük ölçekli ve çoklu-kullanımlı konut projesi olarak tasarlanmaktadır. Afyon’un tarihsel, kültürel ve yerel ekonomik değerlerinin sürdürülebilirliğini merkeze alan ThermaCity Konutları, önerdiği zengin iç ve dış mekan kullanımları, farklı niteliklerdeki kamusal alanları ve sosyal tesislerinde önerdiği “termal su” kullanımıyla bölgenin yerel değerlerine katkıda bulunan bölgenin ilk büyük ölçekli projesi olacaktır. 

Ekran görüntüsü 2023-12-01 113510.png

The project, which is planned to work as a catalyst for the city with its rich program, is supported by public spaces designed in multiple and different scales with a total of 5 high blocks and a residential program resolved in 56 villages. The design principle and architectural language of the rggA are based on two important principles: the continuity between low and high-rise residential blocks and the integration of social spaces with a streamlined scheme. 5 high blocks were placed on the relatively flat part of the site and these blocks were supported by spaces as defined spaces, fluid, balanced in scale as well as strengthening neighborhood relations by suggesting sufficient sizes for public spaces and green areas as close to each other as possible

Bölgede önerdiği zengin programıyla kent için bir katalizör gibi çalışması öngörülen proje, toplamda 5 yüksek blok ve 56 villada çözülen konut programı ile çoklu ve farklı ölçeklerde tasarlanan kamusal alanlarla desteklenir. rggA’nın tasarım prensibi ve mimari dili arazideki keskin eğim ve doğal iklimlendirme koşullarını baz alarak iki önemli prensibe dayanır: alçak ve yüksek katlı konut blokları arasındaki süreklilik ve sosyal alanların akıcı bir şema ile birbirlerine bağlanması. Arazinin göreceli olarak daha düz kısmına 5 yüksek blok yerleştirilmiş ve bu bloklar olabildiğince birbirine yaklaştırılarak aralarındaki kamusal alanlar ve yeşil alanlar için yeterli büyüklükler önerilerek, tanımlı, akışkan ve ölçekleri dengelenmiş, komşuluk ilişkilerini güçlendiren boşluklarla desteklenmiştir. 

The 56 villas, which are proposed and placed on the less inclined part of the parcel, and their own circulation axes are determined by the intermediate roads defined between them and they are duplicated side by side to determine their own boundaries. The L-form, which produces the architectural language of the villas, is shaped by the parameters produced by the existing topographic and climatic data. In this case, the simple L form produced by the villas creates both their own upper gardens that are torn apart, as well as a horizon view on the front and creates a kind of courtyard experience that is bounded on the one side by infinity. Alternative spaces such as vineyards, grass amphitheatres, vegetable gardens, lotus pool, vegetable arcades are all designed as a continuation of the local activities of the region and the project helps to organize them in its own internal ecosystem. The construction of ThermaCity Residences continues in the region and is expected to be completed in 2020.


Önerilen 56 villa ise parselin daha az eğimli kısmına yerleştirilerek, aralarında tariflenen ara yollar ile kendi dolaşım aksları belirlenmiş ve yan yana çoğaltılarak kendi sınırlarının belirlenmesi sağlanmıştır. Villaların mimari dilini üreten L-formu ise mevcut topoğrafik ve iklimsel verilerin ürettiği parametrelerle biçimlenir. Bu durumda, villaların ürettiği yalın L form, hem birbirinden kopan kendi üst bahçelerini yaratır hem de ön cephesinde sunduğu ufuk manzarası ile bir tarafı sonsuzlukla sınırlanan bir tür avlu yaşantısı sunar. Genel planda önerilen bağ, bostan, sebze bahçesi, meyvelik, tarla, vişnelik, nilüfer havuzu, bitkisel arkadlar gibi altenatif alanlar hem bölgenin yerel faaliyetlerinin devamı niteliğinde tasarlanmakta hem de projenin kendi iç ekosistemini kurgulamaya yardımcı olmaktadır. ThermaCity Konutları’nın inşaatı bölgede devam etmekte olup, 2020 yılında tamamlanması öngörülmektedir. 
Ekran görüntüsü 2023-12-01 113332.png

Proje künye: 

 

Proje adı: ThermaCity Konutları

Yer: Demirçevre Köyü, Afyonkarahisar, Türkiye

Mimar: rggA Mimarlık, R. Güneş Gökçek

Proje Ekibi: Binnur Aslan, Mustafa Taşdemir, Derya Ateşal, Ahmet Çağlar, Ozan Burak Güzey, Osman Kuran, Simge Çetinkaya

Peyzaj Mimarı: DDS Dalokay Design Studio, Belemir Dalokay

Statik ve Altyapı Projeleri: Moment Proje, Eren Sakçak

Statik Projeler Danışmanı: Dr. Gökhan Tunç, Atılım Üniv.

Mekanik Projeler: MPM, Tibet Mumcu

Elektrik ve Zayıf Akım Projeleri: Proma, Mustafa Aksu

Arsa alanı: 107,820m2

İnşaat alanı: 185,550m2

Program: 393 daire (56 villa + 5 blok/337 daire)

Program detaylı: Blok 1 (34 daire), Blok 2 (40 daire), Blok 3 (70 daire), Blok 4 (88 daire), Blok 5 (105 daire)

Tasarım başlangıç yılı: 08.2017

Tasarım bitiş yılı: 04.2018

Statü: İnşaat halinde

İnşaat başlangıç yılı: 05.2018

Öngörülen inşaat bitiş yılı: 05.2020

Project facts

 

Project name: ThermaCity Residences

Location: Demirçevre Village, Afyon, Turkey

Architect: rgg Architects, R. Güneş Gökçek

Project Team: Binnur Aslan, Mustafa Taşdemir, Derya Ateşal, Ahmet Çağlar, Ozan Burak Güzey, Osman Kuran, Simge Çetinkaya

Landscape Architecture: DDS Dalokay Design Studio, Belemir Dalokay

Structural and Infrastructure Projects: Moment Project, Eren Sakçak

Structural Project Consultant: Gökhan Tunç, PhD, Atılım Univ.

Mechanical Projects: MPM, Tibet Mumcu

Electricity and Low-tension Current Projects: Proma, Mustafa Aksu

Plot area: 107,820m2

Construction area: 185,550m2

Program: 393 apartments (56 villas + 5 blocks / 337 apartments)

Program details: Block 1 (34 apartments), Block 2 (40 apartments), Block 3 (70 apartments), Block 4 (88 apartments), Block 5 (105 apartments)

Design start year: 08.2017

Completion of design year: 04.2018

Status: Under construction

Construction start date: 05.2018

Expected construction completion year: 05.2020

Images: rggA

Project Gallery

bottom of page